ข้อตกลงการใช้บริการ

  1. ในการสั่งซื้อสินค้าหรือประมูลสินค้าทั้งมือหนึ่งและมือสอง ลูกค้าต้องอ่านรายละเอียดสินค้าให้ครบถ้วนเองก่อนการสั่งซื้อ (โดยสามารใช้ Google Translate เป็นเครื่องมือช่วยแปลภาษา) และหากตกลงสั่งซื้อแสดงว่าลูกค้าได้ตกลงตามเงื่อนไขที่ร้านค้ากำหนดไว้ โดยทางบริษัททำหน้าที่เป็นตัวกลางสำหรับบริการสั่งซื้อหรือประมูลสินค้าและขนส่งสินค้ากลับมายังประเทศไทยเท่านั้น ลูกค้าต้องยอมรับสินค้าที่ส่งมาจากร้านค้าเองทุกกรณี
  2. สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการขนส่งสินค้าพร้อมเคลียร์ภาษี โดยลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเองหรือฝากส่งจากทางญี่ปุ่นกลับไทย จะต้องทำการถ่ายรูปกล่องสินค้า หรือแจ้งประเภทสินค้าและจำนวนให้ครบถ้วน สำหรับลูกค้าใหม่จะต้องส่งสำเนาบัตรประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานการส่งสินค้าในครั้งแรก
  3. ลูกค้าที่ฝากส่งสินค้าจากญี่ปุ่นกลับไทยพร้อมเคลียร์ภาษีจะต้องแจ้งรายละเอียดสินค้าและเลข Tracking ของพัสดุมายังบริษัทฯทุกครั้ง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบและปฏิเสธการช่วยเหลือหากลูกค้าส่งสินค้ามายังโกดังโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
  4. นโยบายความเป็นส่วนตัว ทางบริษัทฯจะไม่เผยแพร่ข้อมูลใดๆของลูกค้าให้บุคคลที่สาม และจะไม่เปิดสินค้ายกเว้นทางศุลกากรจำเป็นต้องตรวจสอบสินค้าให้แน่ใจว่าไม่ผิดกฎหมาย โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
  5. กรณีฝากส่งสินค้าจากญี่ปุ่น ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อการบรรจุหีบห่อและกันกระแทกให้แน่นหนาเพื่อความปลอดภัยของสินค้า ความเสียหายที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์ไม่แน่นหนา ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
  6. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถควบคุมได้เช่น ภัยธรรมชาติ ไฟไหม้ สงคราม และอื่นๆ เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ทางเราจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
  7. การขนส่งสินค้าทางเรือจะไม่มีประกันสินค้า แต่การขนส่งจะถูกตี Pallet แน่นหนาสินค้าไม่เกิดการเคลื่อนไหว ซึ่งมีความปลอดภัยค่อนข้างสูง และทางญี่ปุ่นมีการดูแลสินค้าอย่างมืออาชีพ
  8. เมื่อสินค้ามาถึงไทยบริษัทฯจะทำการคัดแยกสินค้า ชั่งน้ำหนักและวัดขนาด และแจ้งราคาค่าขนส่งให้ลูกค้าทราบเป็นลำดับถัดไป โดยการขนส่งในประเทศไทยจะใช้บริการขนส่งเอกชนทั่วไป หรือหากสินค้ามีขนาดใหญ่สามารถใช้บริการรถขนส่งได้
  9. หากเกิดข้อผิดพลาดหรือสินค้าสูญหาย ที่เป็นความผิดของบริษัทฯ ในการขนส่งทางเรือบริษัทฯจะรับผิดชอบ 50% ของราคาสินค้าและมูลค่าไม่เกิน 1,000 บาท

หมายเหตุ

*การจ่าหน้าพัสดุ ควรใส่ชื่อผู้รับเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (TWF - ชื่อลูกค้า) เนื่องจากอาจจะทำให้สินค้าตกหล่นหรือมาถึงไทยล่าช้าจากการคัดแยกสินค้าได้